Op deze pagina vindt u mijn Curriculum Vitae in omgekeerd chronologische volgorde:

 

Klok Management & Advies, manager en adviseur

september 2015 - huidig

Als zelfstandig ondernemer ondersteun ik klanten met diensten op het gebied van Project-, Interim- en informatiemanagement, geef ik advies over de inrichting van klantorganisaties vanuit mijn ICT- en Informatisering achtergrond en lever ik overige diensten zoals het doorlichten van projecten, schrijven van projectplannen , second opinions op project- en ICT plannen, inkoop van (ICT)-producten en –diensten, coaching van project- en ICT managers van de klant, ontwerp, bouw en hosting van websites.

Een korte greep uit de opdrachten die ik als zelfstandige heb uitgevoerd:

 • Projectmanagement en begeleiding van de besluitvorming voor intergemeentelijke ICT-samenwerking
 • Informatiemanagement voor gemeentes
 • Opstellen van impactanalyses
 • Opzetten projectportfolio’s
 • Projectmanagement over Privacy en Security gerelateerde projecten; Implementatie technische hulpmiddelen en gedragsverandering medewerkers
 • Voorbereiden en uitvoeren project- en ICT gerelateerde inkoop; Opstellen van inkoopplannen en programma’s van eisen en wensen
 • Projectmanagement upgrade Financieel, Logistiek en Inkoopsysteem van AXI inclusief maatwerk
 • Projectmanagement procesoptimalisaties
 • Projectmanagement rondom de integratie van processen rondom het gebruik van kostenplaatsen, organisatie brede workflows en autorisatiemanagement
 • Projectmanagement voor het veranderen van de processen rondom kas- en (betaal)pasbeheer, de vervanging van de verantwoordingsapplicatie inclusief koppelingen en de vervanging van de prepaid bankpassen
 • Projectmanagement rondom het naar de Cloud brengen van primaire applicaties
 • Projectmanagement rondom het koppelen van applicaties via een Enterprise Service Bus
 • Projectmanagement rondom het opstellen en invoeren van een nieuwe printomgeving inclusief vervanging van het huidige printerlandschap
 • Implementatie Office 365 binnen MKB-organisaties

Gemeente Groningen, Senior Adviseur Informatievoorziening

maart 2020 - maart 2022

Als Senior Adviseur Informatievoorziening adviseer ik de directies Stadsbeheer, Stadstoezicht, Parkeerbedrijf, Publiekszaken (Burgerzaken en Klant Contact Centrum), Griffie, Raad en gemeentelijke Ombudsman over de aanschaf, inzet en implementatie van (nieuwe) ICT-toepassingen en technologieën. Als projectmanager leid ik een aantal van deze implementatie- en migratieprojecten. Ook adviseer ik het College van B&W en de gemeenteraad over een aantal grote, risicovolle, programma’s en laat ik de raad de budgetten voor deze programma’s toekennen.

Daarnaast ben ik in de rol van Coördinator Dimpact de spil in het lidmaatschap van gemeente Groningen bij de vereniging Dimpact en adviseer bestuur en directie van gemeente Groningen over richting en koers voor de Raad van Commissarissen en Algemene Ledenvergadering. Onderdeel van deze rol is het uitvoeren van een onderzoek naar, analyse van en advies over het lidmaatschap van gemeente Groningen van de vereniging Dimpact.

In Dimpact verband adviseer ik over en begeleid ik de doorontwikkeling en transitie van het Dimpact zaaksysteem e-Suite en de Europese aanbesteding van de nieuwe burgerzaken applicatie voor alle Dimpact gemeenten.

 

Gemeente Lingewaard, Informatiemanager

november 2019 - januari 2020         

Als informatiemanager verantwoordelijk voor het opstellen van het informatiebeleidsplan 2020 – 2024met daarin de voorbereiding en invoering van nieuwe wetgeving, zoals Wet Open Overheid, Modernisering archiefwet en Digitaal stelsel Omgevingswet. Overheidsinitiatieven zoals NL DIGIbeter en NL DIGITAAL, VNG-initiatieven zoals Common Ground en Gemeentelijke Gezamenlijke Uitvoering (GGU) en autonome gemeentelijke ontwikkelingen zoals verdere digitalisering, transformatie domeinen, verdere digitalisering van processen en doorontwikkeling plaats-, tijd- en device onafhankelijk werken.

Daarnaast stel ik het projectenportfolio op voor de gezamenlijke ICT-infrastructuur met gemeente Overbetuwe inclusief een roadmap voor de komende 3 tot 5 jaar.

       

Gemeenten Lingewaard en Overbetuwe, Projectmanager samenvoegen ICT

april 2018 - december 2019

Als projectmanager verantwoordelijk voor het opstarten, uitvoeren en binnen tijd en budget afronden van de ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen en besluitvorming voor en implementatie van de samenvoeging van de ICT-afdelingen en infrastructuren van beide gemeenten.

Ik ben voorzitter van de stuurgroep bestaande uit beide portefeuillehouders, beide directies en beide managers bedrijfsvoering. Ik zit de kerngroep voor bestaande uit managers bedrijfsvoering, informatiemanagers en voorzitters van de werkgroepen en ik stuur de werkgroepen aan.

Mijn toegevoegde waarde zit bij deze opdracht in het (bestuurlijk) samenbrengen van de eisen en wensen van beide organisaties en het in beweging krijgen van de medewerkers en leden van de werkgroepen die 2 eerdere pogingen tot samenwerken in verschillende verbanden hebben zien mislukken.

Ik heb het projectplan opgesteld en zie toe op uitvoering, voorzie de stuurgroep van status updates en bereid keuzes en besluiten voor op alle terreinen; integratie van de infrastructuur, Dienstverleningsovereenkomst, Producten en Diensten catalogus, Service Level Agreement, Functieboek, Functie Waardering op basis van HR21, Financiën (0-meting vooraf en begroting samenwerking inclusief infrastructuur integratie), gezamenlijk automatiseringsplan en Integratieplan.

 

Zorggroep Alliade, Projectmanager informatisering, privacy en security

oktober 2015 - november 2019

Als projectmanager verantwoordelijk voor het opstarten, uitvoeren en binnen tijd en budget afronden van projecten op het gebied van informatievoorziening, privacy en security.

Een korte greep uit de projecten die ik heb uitgevoerd:

 • Opstellen van een impactanalyses; BSN gebruik, Kostenplaatsengebruik, koppelingen tussen administratieve systemen
 • Projectmanagement over Privacy en Security gerelateerde projecten; Implementatie technische hulpmiddelen en gedragsverandering medewerkers
 • Voorbereiden en uitvoeren project- en ICT gerelateerde inkoop; Opstellen van inkoopplannen en programma’s van eisen en wensen
 • Projectmanagement upgrade Financieel, Logistiek en Inkoopsysteem van AXI inclusief maatwerk
 • Projectmanagement rondom de integratie en optimalisatie van processen rondom het gebruik van kostenplaatsen, organisatie brede workflows en autorisatiemanagement
 • Projectmanagement voor het optimaliseren van de processen rondom kas- en (betaal)pasbeheer, de vervanging van de verantwoordingsapplicatie inclusief koppelingen en de vervanging van de prepaid bankpassen
 • Projectmanagement rondom het naar de cloud brengen van primaire applicaties (SaaS)
 • Projectmanagement rondom het implementeren van en koppelen van applicaties aan een Enterprise Service Bus
 • Projectmanagement rondom het opstellen en invoeren van een nieuwe printomgeving inclusief vervanging van het huidige printerlandschap
 • Adviseren over de inrichting van Project- en Portfoliomanagement voor de gehele zorggroep

 

ZiNN, ICT Manager

januari 2014 - juli 2015

Als ICT Manager geef ik leiding aan de teams Service Desk, Systeembeheer en Applicatiebeheer, in totaal 9 fte. Ik leg verantwoording af aan de directeur/bestuurder, stel automatiseringsbeleid op en geef hier uitvoering aan. Daarnaast geef ik gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van informatiemanagement en organisatie inrichting. Ook houd ik mij bezig met (zorg-) innovatievraagstukken in relatie tot domotica en ben ik projectleider van ICT- en Businessprojecten. Als projectleider heb ik de volgende projecten succesvol geleid:

 • Bouw en implementatie 1e fase CRM systeem
 • Vervanging intranet door een social intranet
 • Pilot tablet gebruik in de Zorg
 • Vervanging Storage
 • Creëren uitwijkvoorziening
 • Ontwikkeling en bouw virtuele bus voor Alzheimerpatiënten en bewoners woonzorgcentrum De Dilgt
 • Vernieuwing standaardwerkplek

 

Eventhis, Interim- en Projectmanager

maart 2010 - november 2013

Als Business Consultant adviseer ik decentrale overheden, met name gemeenten, over Informatisering en Automatisering (e- overheid). Daarnaast zorg ik als project- en interimmanager voor de aansturing en (her-) inrichting van projectteams en I- gerelateerde afdelingen. Ik heb voor de BMW gemeenten de automatiseringsafdelingen gefuseerd en ICT Infrastructuren samengevoegd. Voor de NOFA gemeenten heb ik het vastgelopen ontwikkel- en implementatietraject van het midoffice, DMS- en Zaaksysteem vlotgetrokken en succesvol afgerond. Daarnaast heb ik bij meerdere gemeenten het binnengemeentelijk gebruik van de GBA mogelijk gemaakt door het implementeren van Data Distributie Systemen. Binnen Eventhis ben ik daarnaast verantwoordelijk voor het adviseren van gemeenten over de inzet van Open Source Software en onderhoud ik commerciële contacten met gemeenten..

 

Brunel ICT, Project- en Interimmanager

november 2007 - februari 2010

Als Project- en interimmanager ICT word ik gedetacheerd bij klanten van Brunel ICT. Vanuit mijn ruime ervaring met Project- en Interimmanagement ben ik breed inzetbaar bij verschillende (simultane) projecten van start tot einde.

Als bovengemeentelijk projectmanager ben ik binnen het ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân verantwoordelijk voor het projectmanagement van een zestal projecten binnen alle 7 bij het ISZF aangesloten gemeenten en Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest Fryslân.

 • Invoering van de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) als basisregistratie personen.
 • De aansluiting van de gemeenten als GABA op de landelijke voorziening GBA-V(erstrekkingen).
 • De koppeling van binnengemeentelijke applicaties van alle 6 gemeenten aan de eigen gemeentelijke basisregistraties.
 • De eerste projectfasen van de invoering van een midoffice voor 7 gemeenten.
 • De Europese aanbesteding van de aanschaf en implementatie van het midoffice voor 7 gemeenten.
 • De vervanging van de burgerzakenapplicatie van 1 van de 7 gemeenten.
 • Als adviseur mede verantwoordelijk voor het opleveren van een informatiearchitectuur.
 • Advisering en coaching van projectleiders, applicatiebeheerders en informatiemanagers..

Als Interim programmaleider Oost-Groningen Digitaal (OGD) ben ik verantwoordelijk voor het vlot trekken van het vastgelopen fusieproject van de I&A afdelingen van 7 gemeenten in de regio Oost Groningen. Om dit te bereiken analyseer ik alle bestaande plannen en vorm ik deze, in nauw overleg met mijn bestuurlijke opdrachtgever, ambtelijke klantorganisaties en de medewerkers I&A, om in een nieuw, realistisch plan van aanpak, richt ik de projectorganisatie in en breng het project op stoom voorafgaand aan de komst van de definitieve programmaleider die in dienst van de klantorganisatie treedt.

 

Gemeente Noordenveld, Teamleider Informatisering en Automatisering 

april 2004 - november 2007

Als Teamleider ben ik hierarchische leidinggevende van een team van 8 mensen verantwoordelijk voor de volledige informatievoorziening, automatisering en telecommunicatie (technisch) van de gemeente Noordenveld en de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Vanuit mijn rol als beleidsmedewerker stel ik het informatiebeleid op en bepaal de koers op het gebied van de automatisering (techniek en gebruikte producten), de inkoop van automatiseringsproducten en bijbehorende administratie. Als Teamleider draag ik zorg voor de inrichting van de vakgroep I&A, inclusief het wijzigen van de automatiseringsprocessen, de contacten met de afnemers van automatiseringsdiensten en producten en het ondersteunen van het hoger management bij het maken van informatiserings- en automatiseringsgerelateerde keuzes. 

Als projectleider stuur ik verschillende intern- en extern gerichte projecten aan zoals: de invoering van de Wet Kenbaarheid PubliekRechtelijke Beperkingen (PUBERR), het ontwerp en de implementatie van een organisatiebreed intranet, het behalen van 65% elektronische dienstverlening per 1 januari 2007, de vervanging van de basisinfrastructuur, de invoering van de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), de uitvoering van projecten in het kader van Geo-Informatievoorziening, de inrichting van gemeentebrede kernregistraties en koppeling van onderliggende datastructuren om zo te komen tot één gemeentebrede basisadministratie en het beschrijven van gemeentelijke processen en het ontwikkelen van beleid over procesbeschrijvingen.

 

Christelijke Hogeschool Nederland, coördinator systeembeheer en nieuwbouw ICT

mei 2003 - april 2004

Als projectleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de ICT componenten van de nieuwbouw. Als coördinator Helpdesk, systeembeheer en calamiteitencoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse functionele leiding van 12 ICT medewerkers.

Als projectcoördinator Nieuwbouw ICT verantwoordelijk voor coördinatie van alle ICT werkzaamheden die voortvloeien uit de nieuwbouw, zoals daar zijn de inrichting van de nieuwe serverruimte, optreden als opdrachtgever aan de projectleider `Verhuizing Serverruimte', de verbouw en inrichting van de bestaande patchruimtes, verhuizingen van medewerkers, verhuizingen van informaticalokalen, enz.

Vanaf 1 december 2003 ben ik daarnaast benoemd tot coördinator Helpdesk, coördinator systeembeheer en calamiteitencoördinator. Vanuit deze 3 taken ben ik verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de teams helpdesk (5 personen) en systeembeheer (7 personen) met als doel beide teams voor te bereiden op de voor 2004 geplande herinrichting van de ICT afdeling. 

Daarnaast ben ik projectleider voor een zestal ICT projecten: Migratie Windows 98 naar Windows XP. Invoering van het Novell Software Control & Distributie systeem ZEN Works for Desktops. Het vlot trekken en afronden van de vastgelopen invoering van het hogeschoolbrede betaalpassysteem. Het aanschaffen en implementeren van HP OpenView. Het aanschaffen en implementeren van het nieuwe AS/400 systeem (i-Series). Het schrijven en implementeren van het calamiteitenplan ICT. Naast het uitvoeren van bovenstaande projecten ben ik betrokken bij de leverancierselectie hardware componenten voor 2004 en het opstellen van de jaarplanning voor 2004 voor de gehele afdeling.

 

Gemeente de Marne, Projectleider Migratie

april 2003              

Als projectleider verantwoordelijk voor het vlottrekken van een vastgelopen Windows NT4/Terminalserver naar Windows 2000/Metaframe XP migratie.

Herstellen van het vertrouwen van de klant in de leverancier en motiveren van de engineers van de leverancier, het aanpassen en bewaken van de planning, het wijzigen van de projectorganisatie, het verzorgen van communicatie over het project naar de klantorganisatie en het verzorgen van de communicatie tussen klant en leverancier.

 

YACHT ICT, Projectleider

mei 2000 - november 2002

Als Project- en interimmanager ICT word ik gedetacheerd bij klanten van Yacht ICT. Vanuit mijn ruime ervaring met Project- en Interimmanagement ben ik breed inzetbaar bij verschillende (simultane) projecten van start tot einde. 

Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het opstarten en uitvoeren van diverse commerciele projecten

Als projectleider Commerciële Back Office was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen, inrichten en uitrollen van de commerciële binnendienst voor de regio Noordoost. Tevens als manager Commerciële Back Office verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Back Office, voor het geven van leiding aan het team van commerciële support professionals en voor het opleveren van managementrapportages.

Voor de dienst OCSW van de gemeente Groningen heb ik de de plannen voor (her)inrichting van de I&A functie geschreven.

Voor de dienst ROEZ van de gemeente Groningen was ik als Teamleider Help!Desk verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het team van 7 Help!Desk medewerkers, waarbij de nadruk vooral ligt bij het motiveren en voorbereiden van de medewerkers op de herinrichting van de volledige dienstautomatisering. Hiernaast behoren het opstellen van functie-/taakomschrijvingen, werkprocessen en procedures en het voeren van functionerings- en sollicitatiegesprekken tot de werkzaamheden. Daarnaast was ik als projectleider verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van een nieuwe automatiseringsafdeling voor de dienst.

 

Hiervoor werkzaam geweest bij

1993 – 2000 

Martini Ziekenhuis, Broekhuis trainingen, IBM, Belastingdienst, Koninklijke Landmacht en Stichting Jeugdzorg in een diversiteit van ICT gerelateerd technische, interim- en projectleiders rollen.

Curriculum Vitae

U kunt hier ook mijn Curriculum Vitae downloaden in PDF formaat.